Zásady spracovania osobných údajov (GDPR)


Zásady spracovania osobných údajov (GDPR)

 

 

Kontaktné údaje správcu

 

Názov: PMFC, s.r.o.

 

Registrácia: Prevádzkovateľ je zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava I vložka č. 117825/B. 

 

Adresa sídla: A.Komenského 107/3 , Považská Bystrica , 01701

​ICO: 50 751 778

DIC: 21 2046 1244

IC DPH: SK21 2046 1244

E-mail: obchod@alcarpone.sk

Telefón: 0902 077 882

 

 

Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

 

1.    Pojmy


Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“)

 

Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“)

 

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je PMFC, s.r.o.  (ďalej tiež „my“)

 

Zpracovatel: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobních údajov (dalej len „obchodní partner“ či „partner“)

 

Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.alcarpone.skwww.alcarpone.eu

 

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vyriaďovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov, či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov.

 

Cookies: Krátké textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webtránkám a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používají pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokládáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

 

Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

 

 

2.    Aké osobné údaje sú spracovávané?


My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 

a)      identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;

b)      elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;

c)      iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;

d)      ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;

e)      ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

 

 

3.    Aký je pôvod osobných údajov?


Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

 

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:

 • iné elektronické údaje:

▪          cookies

▪          webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli

▪          IP adresa

▪          dátum prístupu a doba prístupu

▪          vyhľadávacie dopyty

▪          kód odpovedi http a https

▪          prenášané skupiny dát

▪          údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

 

 

4.    Prečo sú osobné údaje spracovávané?


Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu.
 • Správa zákazníckeho účtu.
 • Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, doporučenia katalógov, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií.
 • Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
 • Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
 • Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe.
 • Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier.
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb.
 • Účtovné a daňové účely.
 • Plnenie ostatných právnych povinností.

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Plnenie zmluvy.
 • Plnenie právnej povinnosti.
 • Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov.
 • Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.

 

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

 

 

5.    Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?


Vaše osobné údaje sú spracovávané:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov
 • po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov)
 • po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov
 • po dobu trvania Vášho súhlasu

 

 

6.    Komu sú osobné údaje sprístupnené?


Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Poskytovatelia prepravy tovaru.
 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, František Koszorús- WebMerc IČO: 50622226 a WebSupport, s.r.o.
 • Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
 • Poskytovatelia analytických služieb, najmä spoločnosť Google Inc. a Heureka SK.
 • Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznickú podporu.
 • Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
 • Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
 • Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu, najmä spoločnosti Google Inc a The Rocket Science Group.

 

 

7.    Sú osobné údaje predávané mimo EÚ?


Správca má úmysel predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky priestor) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:

 • Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránek, Vášho správania na webstránkach a obchodných konverziách najmä spoločnosti Google Inc a The Rocket Science Group.
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb.
 • Poskytovatelia mailingových služieb, najmä spoločnosť The Rocket Science Group. 

 

 

8.    Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?


Osobné údaje sú spracovávané manuálna i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Tvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu (typickým príkladom profilovania je monitorovannie správania návštevníkov webstránok za účelom sledovania ich preferencií tak, aby ich mohol obchodník v budúcnosti osloviť s ponukou ušitou na mieru práve im).