Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom PMFC, s.r.o., so sídlom A.Komenského 107/3, Považská Bystrica, IČO 50 751 778 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.alcarpone.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.alcarpone.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel.: 02/ 58272 172-3

fax : 02/ 58272 170

e-mail: ba@soi.sk

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa :

§ 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

§ 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z..

§ 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.


2. Objednávka

 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Vernostný program

 

3.1 Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop www.alcarpone.sk s možnosťou bodového vernostného programu. Každé jedno Euro (ďalej len "€") môže byť ohodnotené počtom bodov a každý takýto bod môže mať svoju finančnú hodnotu, vyjadrenú v €. Kupujúcemu sa po uhradení objednávky môžu tieto body pripísať a v nasledujúcej alebo nasledujúcich objednávkach ich môže využiť a zameniť za zľavu z ceny objednávky.

 

3.2 Prevádzkovateľ môže každému riadne zaregistrovanému kupujúcemu na e-shope www.alcarpone.sk, pripočítať po vykonaní registrácie, mimoriadne body za registráciu, pričom kupujúci bude môcť tieto body využiť už pri prvom nákupe.

 

3.3 Prevádzkovateľ može odmeniť kupujúcich mimoriadnou zľavou z celkovej ceny objednávky. V tomto prípade, ak kupujúci presiahne určitú cenu v objednávke, zadá príslušný kód zľavy do objednávky a automaticky sa mu zľava prejaví v cene objednávky. Ak kupujúci tento krok nevykoná, prevádzkovateľ takto urobí pri spracovaní objednávky a kupujúceho bude o tom informovať.

 

3.4 Prevádzkovateľ môže na e-shope www.alcarpone.sk definovať tovar označením "Poštovné zdarma !!!". Pri takto označenom tovare kupujúci poštovné neplatí. Takto označený tovar môže kupujúci kombinovať aj s iným tovarom.

 

3.5 Podmienky vernostného programu sú definované v sekcii "Vernostný program" - http://www.alcarpone.sk/vernostny-program/  

 

4. Storno objednávky

 

4.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky do 14 dní od prevzatia tovaru.


4.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  - ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť v prípade objednávky na dobierku (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  - ak kupujúci v minulosti neprevzal objednaný tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
  - ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva.

    V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 5-tich kalendárnych dní.


5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (predaj cez Internet)

 

5.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.1 VOP.

 

5.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

- kontaktovať predávajúceho (viď. kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu, či adresou pre vrátenie peňazí (formulár pre odstúnenie od zmluvy)
- zaslať doručený tovar späť na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v sekcii kontakt za nasledujúcich podmienok :
- tovar nesmie vykazovať známky používania
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- k tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra)

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle peniaze za tovar prevodom na účet alebo adresu kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru.

Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude predávajúcim akceptované a tovar bude vrátený kupujúcemu naspäť.


Ak spotrebiteľ odstúpi do zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3.

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť do zmluvy a stráca právo na odstúpenie od zmluvy pri tovaroch, ktorých charakter si to vyžaduje. Ide o spotrebný tovar ako balené boilies a krmivá, kde nie je možné tovar vrátiť a odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je takýto tovar kupujúcim už otvorený.

Takýto tovar je nutné vrátiť len v neporušenom obale a odstúpenie od zmluvy bude akceptované. 


5.3 Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu.


Občiansky zákonník :

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


 

Formulár pre "Odstúpenie od zmluvy" : stiahni PDF tu


6. Cenové podmienky

 

6.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%.


6.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 7.


6.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: € - EURO


7. Poštovné a balné

 

7.1 Prevádzkovateľ si pri predaji svojho tovaru balné neúčtuje.

 

7.2 Pri objednávke nad 50,- € kupujúci poštovné neplatí.


7.3 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po odrátaní všetkých zliav a to nasledovne:


  Dopravca :

 

     Kuriérska spoločnosť GLS

 

Objednávka do 39,99 € - poštovné - 5 €       

Objednávka nad 40,- € - poštovné zdarma

Možnosť platby aj platobnou kartou !


    

                       

7.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

7.5 Pri objednávke s osobným odberom kupujúci poštovné ani balné neplatí.

 
8. Podmienky a možnosť platby za tovar

 

8.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankový účet prevádzkovateľa, uvedený v mailovej notifikácii.

 

8.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

 

8.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


9. Dodacie podmienky

 

9.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované od 2 do 5 dní. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

     

      - skladom - skladom na predajni, skladom v našom externom sklade, skladom u dodávateľa - expedícia od 2 do 5 dní

      - dodanie do 7 dní - expedícia do 7 dní

      - v externom sklade - expedícia do 10 dní

      - vypredané - tovar nie je skladom ani u dodávateľa 

 

9.2 Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

9.3  Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

9.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

9.5 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.


10. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa cez internetový obchod www.alcarpone.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru, ak nie je uvedené inak.

 

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému u prevádzkovateľa cez internetový obchod www.alcarpone.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  - či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, prosíme tovar nerozbaľujte, neotvárajte)
  - či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  - či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamáciu tovaru si kupujúci môže uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


JMCarp - rybárske potreby

Komenského 3

017 01 Považská Bystrica

 

Pred odoslaním si kupujúci stiahne a vyplní reklamačný formulár a priloží ho do zásielky.


Upozornenie: Odporúčame, aby bol tovar zaslaný ako poistený balík alebo doporučená zásielka (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu). Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

 

Reklamačný formulár : stiahni PDF tu

 

11. Alternatívne riešenie sporov - reklamácií

 

V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci - spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.


Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.


Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.


12. Zodpovednosť za chyby na stránke www.alcarpone.sk

 

12.1 Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvádzané na www.alcarpone.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu preto obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


12.2 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, zmeniť produkty, služby a ich popis uvádzaných na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


12.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.